POST api/tin-tuc

Thông tin cần

Các tham số URI

None.

string

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
"sample string 1"

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Không có.