GET api/Video?categoryId={categoryId}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
categoryId

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of Video
NameDescriptionTypeAdditional information
Id

integer

None.

VideoTitle

string

None.

VideoTitleAscii

string

None.

VideoUrl

string

None.

VideoPictureUrl

string

None.

VideoWidth

integer

None.

VideoHeight

integer

None.

VideoDescription

string

None.

VideoCategoryID

integer

None.

IsShow

boolean

None.

IsDeleted

boolean

None.

CreatedDate

date

None.

ModifiedDate

date

None.

CreatedUser

string

None.

ModifiedUser

string

None.

VideoIsHot

boolean

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "Id": 1,
  "VideoTitle": "sample string 2",
  "VideoTitleAscii": "sample string 3",
  "VideoUrl": "sample string 4",
  "VideoPictureUrl": "sample string 5",
  "VideoWidth": 6,
  "VideoHeight": 7,
  "VideoDescription": "sample string 8",
  "VideoCategoryID": 9,
  "IsShow": true,
  "IsDeleted": true,
  "CreatedDate": "2020-07-12T05:47:09.6015565+07:00",
  "ModifiedDate": "2020-07-12T05:47:09.6015565+07:00",
  "CreatedUser": "sample string 11",
  "ModifiedUser": "sample string 12",
  "VideoIsHot": true
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]