GET api/Video

Thông tin cần

Các tham số URI

None.

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of VideoItem
NameDescriptionTypeAdditional information
VideoTitle

string

None.

VideoTitleAscii

string

None.

VideoUrl

string

None.

VideoPictureUrl

string

None.

VideoWidth

integer

None.

VideoHeight

integer

None.

VideoDescription

string

None.

Id

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "VideoTitle": "sample string 1",
  "VideoTitleAscii": "sample string 2",
  "VideoUrl": "sample string 3",
  "VideoPictureUrl": "sample string 4",
  "VideoWidth": 5,
  "VideoHeight": 6,
  "VideoDescription": "sample string 7",
  "Id": 8
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]