GET api/VanBan?IDRemove={IDRemove}&TypeID={TypeID}&RowLimit={RowLimit}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
IDRemove

integer

Required

TypeID

integer

Required

RowLimit

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of VanBanItem
NameDescriptionTypeAdditional information
ID

integer

None.

Title

string

None.

SoKyHieu

string

None.

NgayHieuLuc

date

None.

NgayHetHieuLuc

date

None.

TrichYeu

string

None.

NgayBanHanh

date

None.

TTHieuLuc

string

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "ID": 1,
  "Title": "sample string 2",
  "SoKyHieu": "sample string 3",
  "NgayHieuLuc": "2020-07-12T06:11:42.7851685+07:00",
  "NgayHetHieuLuc": "2020-07-12T06:11:42.7851685+07:00",
  "TrichYeu": "sample string 4",
  "NgayBanHanh": "2020-07-12T06:11:42.7851685+07:00",
  "TTHieuLuc": "sample string 5"
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]