GET api/VanBanType

Thông tin cần

Các tham số URI

None.

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of DocumentTypeItem
NameDescriptionTypeAdditional information
Title

string

None.

ID

integer

None.

Index

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "Title": "sample string 1",
  "ID": 2,
  "Index": 3
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]