GET api/VanBanOrganization

Thông tin cần

Các tham số URI

None.

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of VanBanOrganizationItem
NameDescriptionTypeAdditional information
Title

string

None.

ID

integer

None.

Parent

string

None.

Index

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "Index": 1,
  "Title": "sample string 1",
  "ID": 2,
  "Parent": "sample string 3"
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]