GET api/VanBan/{ID}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
ID

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

VanBanItem
NameDescriptionTypeAdditional information
ID

integer

None.

Title

string

None.

SoKyHieu

string

None.

Content

string

None.

NgayCoHieuLuc

date

None.

NgayHetHieuLuc

date

None.

TrichYeu

string

None.

NgayBanHanh

date

None.

TTHieuLuc

string

None.

LoaiVanBan

string

None.

NguoiKy

string

None.

CoQuanBanHanh

string

None.

TuKhoa

string

None.

VanBanLienQuan

string

None.

ListFileAttach

Collection of FileItem

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
{
 "ID": 1,
 "Title": "sample string 2",
 "SoKyHieu": "sample string 3",
 "Content": "sample string 4",
 "NgayCoHieuLuc": "2019-09-18T23:07:01.2423628+07:00",
 "NgayHetHieuLuc": "2019-09-18T23:07:01.2423628+07:00",
 "TrichYeu": "sample string 5",
 "NgayBanHanh": "2019-09-18T23:07:01.2423628+07:00",
 "TTHieuLuc": "sample string 6",
 "LoaiVanBan": "sample string 7",
 "NguoiKy": "sample string 8",
 "CoQuanBanHanh": "sample string 9",
 "TuKhoa": "sample string 10",
 "VanBanLienQuan": "sample string 11",
 "ListFileAttach": [
  {
   "$id": "2",
   "Id": 1,
   "FileName": "sample string 2",
   "FileLink": "sample string 3"
  },
  {
   "$ref": "2"
  }
 ]
}