GET api/Site

Thông tin cần

Các tham số URI

None.

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of SiteItem
NameDescriptionTypeAdditional information
SiteName

string

None.

SiteOrder

integer

None.

SiteDescription

string

None.

IsShow

boolean

None.

SiteAllID

string

None.

SiteParentID

integer

None.

Id

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "SiteName": "sample string 1",
  "SiteOrder": 2,
  "SiteDescription": "sample string 3",
  "IsShow": true,
  "SiteAllID": "sample string 5",
  "SiteParentID": 6,
  "Id": 7
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]