GET api/Scheduling/{id}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
id

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Scheduling
NameDescriptionTypeAdditional information
Id

integer

None.

CreatedDate

date

None.

ModifiedDate

date

None.

CreatedID

integer

None.

CreatedUser

string

None.

ModifiedUserID

integer

None.

ModifiedUser

string

None.

IsDeleted

boolean

None.

Title

string

None.

TitleAscii

string

None.

Index

integer

None.

Description

string

None.

Detail

string

None.

DateTimeStart

date

None.

DateTimeEnd

date

None.

Show

boolean

None.

Year

integer

None.

Month

integer

None.

CategoryID

integer

None.

Category

Category

None.

UrlShare

string

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
{
 "Id": 1,
 "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
 "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
 "CreatedID": 1,
 "CreatedUser": "sample string 2",
 "ModifiedUserID": 1,
 "ModifiedUser": "sample string 3",
 "IsDeleted": true,
 "Title": "sample string 4",
 "TitleAscii": "sample string 5",
 "Index": 1,
 "Description": "sample string 6",
 "Detail": "sample string 7",
 "DateTimeStart": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
 "DateTimeEnd": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
 "Show": true,
 "Year": 1,
 "Month": 1,
 "CategoryID": 1,
 "Category": {
  "$id": "2",
  "Id": 1,
  "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
  "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
  "CreatedUser": "sample string 2",
  "ModifiedUser": "sample string 3",
  "IsDeleted": true,
  "CategoryName": "sample string 4",
  "CategoryNameAscii": "sample string 5",
  "CategoryParentID": 1,
  "CategoryDescription": "sample string 6",
  "CategoryOrder": 1,
  "CategoryShowInTab": true,
  "CategoryAllID": "sample string 8",
  "CategoryTypeID": 1,
  "SiteID": 1,
  "IsShow": true,
  "Site": {
   "$id": "3",
   "Id": 1,
   "SiteName": "sample string 2",
   "SiteNameAscii": "sample string 3",
   "SiteParentID": 1,
   "SiteDescription": "sample string 4",
   "SiteOrder": 5,
   "SiteAllID": "sample string 6",
   "IsShow": true,
   "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
   "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
   "CreatedUser": "sample string 7",
   "ModifiedUser": "sample string 8",
   "IsDeleted": true,
   "Parent": {
    "$ref": "3"
   },
   "Childrens": [
    {
     "$ref": "3"
    },
    {
     "$ref": "3"
    }
   ],
   "News": [
    {
     "$id": "4",
     "NewsTitle": "sample string 1",
     "NewsTitleAscii": "sample string 2",
     "NewsEventID": 1,
     "NewsSiteID": 1,
     "NewsTypeID": 1,
     "NewsPictureID": 1,
     "NewsImagesUrl": "sample string 3",
     "NewsDescription": "sample string 4",
     "NewsShow": true,
     "NewsHot": true,
     "NewsAllowComment": true,
     "NewsDetails": "sample string 5",
     "NewsViewed": 1,
     "NewsSeoTitle": "sample string 6",
     "NewsSeoDescription": "sample string 7",
     "Id": 8,
     "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
     "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
     "PublishedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 9",
     "ModifiedUser": "sample string 10",
     "NewsOrder": 1,
     "IsDeleted": true,
     "UrlShare": "sample string 11",
     "Picture": {
      "$id": "5",
      "Id": 1,
      "PictureAlbumID": 1,
      "PictureCategoryID": 1,
      "PictureName": "sample string 2",
      "PictureUrl": "sample string 3",
      "PictureDescription": "sample string 4",
      "PictureLink": "sample string 5",
      "IsDeleted": true,
      "IsShow": true,
      "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
      "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5739418+07:00",
      "CreatedUser": "sample string 6",
      "ModifiedUser": "sample string 7",
      "News": [
       {
        "$ref": "4"
       },
       {
        "$ref": "4"
       }
      ],
      "Gallery_Albums": {
       "$id": "6",
       "Id": 1,
       "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
       "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
       "CreatedUser": "sample string 2",
       "ModifiedUser": "sample string 3",
       "IsDeleted": true,
       "Name": "sample string 4",
       "NameAsccii": "sample string 5",
       "IsShow": true,
       "Description": "sample string 6",
       "Order": 1,
       "Gallery_Pictures": [
        {
         "$ref": "5"
        },
        {
         "$ref": "5"
        }
       ]
      }
     }
    },
    {
     "$ref": "4"
    }
   ],
   "Menus": [
    {
     "$id": "7",
     "Id": 1,
     "MenuTitle": "sample string 2",
     "MenuOrder": 3,
     "IsShow": true,
     "MenuTarget": true,
     "MenuDescription": "sample string 4",
     "IsSystem": true,
     "MenuParentID": 1,
     "SiteID": 1,
     "MenuAllID": "sample string 6",
     "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
     "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 7",
     "ModifiedUser": "sample string 8",
     "MenuLink": "sample string 9",
     "IsDeleted": true,
     "Parent": {
      "$ref": "7"
     },
     "Childrens": [
      {
       "$ref": "7"
      },
      {
       "$ref": "7"
      }
     ],
     "Site": {
      "$ref": "3"
     },
     "UrlImage": "sample string 10"
    },
    {
     "$ref": "7"
    }
   ],
   "Categories": [
    {
     "$ref": "2"
    },
    {
     "$ref": "2"
    }
   ]
  },
  "Documents": [
   {
    "$id": "8",
    "Id": 1,
    "Title": "sample string 2",
    "Description": "sample string 3",
    "Details": "sample string 4",
    "FieldID": 1,
    "OrganizationID": 1,
    "CategoryID": 1,
    "DocumentCategoryID": 1,
    "IsShow": true,
    "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
    "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
    "CreatedUser": "sample string 6",
    "ModifiedUser": "sample string 7",
    "IsDeleted": true,
    "Files": [
     {
      "$id": "9",
      "Id": 1,
      "FileName": "sample string 2",
      "FileData": "QEA=",
      "FileCreated": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
      "FileLink": "sample string 3",
      "IsShow": true,
      "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
      "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
      "CreatedUser": "sample string 4",
      "ModifiedUser": "sample string 5",
      "IsDeleted": true,
      "News": [
       {
        "$ref": "4"
       },
       {
        "$ref": "4"
       }
      ],
      "Documents": [
       {
        "$ref": "8"
       },
       {
        "$ref": "8"
       }
      ]
     },
     {
      "$ref": "9"
     }
    ],
    "Field": {
     "$id": "10",
     "Id": 1,
     "Title": "sample string 2",
     "Description": "sample string 3",
     "IsShow": true,
     "Index": 1,
     "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
     "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 4",
     "ModifiedUser": "sample string 5",
     "IsDeleted": true,
     "Documents": [
      {
       "$ref": "8"
      },
      {
       "$ref": "8"
      }
     ]
    },
    "Organization": {
     "$id": "11",
     "Id": 1,
     "Title": "sample string 2",
     "Description": "sample string 3",
     "IsShow": true,
     "ParentID": 1,
     "Index": 1,
     "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
     "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 4",
     "ModifiedUser": "sample string 5",
     "IsDeleted": true,
     "Documents": [
      {
       "$ref": "8"
      },
      {
       "$ref": "8"
      }
     ]
    },
    "DocumentCategory": {
     "$id": "12",
     "Id": 1,
     "Title": "sample string 2",
     "Description": "sample string 3",
     "IsShow": true,
     "TypeID": 1,
     "Order": 5,
     "CreatedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
     "ModifiedDate": "2020-07-12T08:02:39.5895438+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 6",
     "ModifiedUser": "sample string 7",
     "IsDeleted": true,
     "Documents": [
      {
       "$ref": "8"
      },
      {
       "$ref": "8"
      }
     ]
    }
   },
   {
    "$ref": "8"
   }
  ],
  "IsSystem": true,
  "IsMenu": true,
  "UrlImage": "sample string 9",
  "TypeID": 1,
  "TypeID1": 1,
  "TypeLayout": 1,
  "CategoryLink": "sample string 10",
  "News": [
   {
    "$ref": "4"
   },
   {
    "$ref": "4"
   }
  ],
  "Schedulings": [
   {
    "$ref": "1"
   },
   {
    "$ref": "1"
   }
  ],
  "IsTabar": true,
  "TextTabar": "sample string 11"
 },
 "UrlShare": "sample string 8"
}