GET api/Position/{id}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
id

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

PositionItem
NameDescriptionTypeAdditional information
Name

string

None.

Order

integer

None.

ParentID

integer

None.

IsShow

boolean

None.

IsDelete

boolean

None.

NameAscii

string

None.

CreatedDate

date

None.

Description

string

None.

Id

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
{
  "Name": "sample string 1",
  "Order": 2,
  "ParentID": 1,
  "IsShow": true,
  "IsDelete": true,
  "NameAscii": "sample string 5",
  "CreatedDate": "2020-07-12T05:52:49.9115605+07:00",
  "Description": "sample string 6",
  "Id": 7
}