GET api/Organization

Thông tin cần

Các tham số URI

None.

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of Organization
NameDescriptionTypeAdditional information
Id

integer

None.

Title

string

None.

Description

string

None.

IsShow

boolean

None.

ParentID

integer

None.

Index

integer

None.

CreatedDate

date

None.

ModifiedDate

date

None.

CreatedUser

string

None.

ModifiedUser

string

None.

IsDeleted

boolean

None.

Documents

Collection of Document

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "Id": 1,
  "Title": "sample string 2",
  "Description": "sample string 3",
  "IsShow": true,
  "ParentID": 1,
  "Index": 1,
  "CreatedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
  "ModifiedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
  "CreatedUser": "sample string 4",
  "ModifiedUser": "sample string 5",
  "IsDeleted": true,
  "Documents": [
   {
    "$id": "2",
    "Id": 1,
    "Title": "sample string 2",
    "Description": "sample string 3",
    "Details": "sample string 4",
    "FieldID": 1,
    "OrganizationID": 1,
    "CategoryID": 1,
    "DocumentCategoryID": 1,
    "IsShow": true,
    "CreatedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
    "ModifiedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
    "CreatedUser": "sample string 6",
    "ModifiedUser": "sample string 7",
    "IsDeleted": true,
    "Files": [
     {
      "$id": "3",
      "Id": 1,
      "FileName": "sample string 2",
      "FileData": "QEA=",
      "FileCreated": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
      "FileLink": "sample string 3",
      "IsShow": true,
      "CreatedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
      "ModifiedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
      "CreatedUser": "sample string 4",
      "ModifiedUser": "sample string 5",
      "IsDeleted": true,
      "News": [
       {
        "$id": "4",
        "NewsTitle": "sample string 1",
        "NewsTitleAscii": "sample string 2",
        "NewsEventID": 1,
        "NewsSiteID": 1,
        "NewsTypeID": 1,
        "NewsPictureID": 1,
        "NewsImagesUrl": "sample string 3",
        "NewsDescription": "sample string 4",
        "NewsShow": true,
        "NewsHot": true,
        "NewsAllowComment": true,
        "NewsDetails": "sample string 5",
        "NewsViewed": 1,
        "NewsSeoTitle": "sample string 6",
        "NewsSeoDescription": "sample string 7",
        "Id": 8,
        "CreatedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
        "ModifiedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
        "PublishedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
        "CreatedUser": "sample string 9",
        "ModifiedUser": "sample string 10",
        "NewsOrder": 1,
        "IsDeleted": true,
        "UrlShare": "sample string 11",
        "Picture": {
         "$id": "5",
         "Id": 1,
         "PictureAlbumID": 1,
         "PictureCategoryID": 1,
         "PictureName": "sample string 2",
         "PictureUrl": "sample string 3",
         "PictureDescription": "sample string 4",
         "PictureLink": "sample string 5",
         "IsDeleted": true,
         "IsShow": true,
         "CreatedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
         "ModifiedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
         "CreatedUser": "sample string 6",
         "ModifiedUser": "sample string 7",
         "News": [
          {
           "$ref": "4"
          },
          {
           "$ref": "4"
          }
         ],
         "Gallery_Albums": {
          "$id": "6",
          "Id": 1,
          "CreatedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
          "ModifiedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
          "CreatedUser": "sample string 2",
          "ModifiedUser": "sample string 3",
          "IsDeleted": true,
          "Name": "sample string 4",
          "NameAsccii": "sample string 5",
          "IsShow": true,
          "Description": "sample string 6",
          "Order": 1,
          "Gallery_Pictures": [
           {
            "$ref": "5"
           },
           {
            "$ref": "5"
           }
          ]
         }
        }
       },
       {
        "$ref": "4"
       }
      ],
      "Documents": [
       {
        "$ref": "2"
       },
       {
        "$ref": "2"
       }
      ]
     },
     {
      "$ref": "3"
     }
    ],
    "Field": {
     "$id": "7",
     "Id": 1,
     "Title": "sample string 2",
     "Description": "sample string 3",
     "IsShow": true,
     "Index": 1,
     "CreatedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
     "ModifiedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 4",
     "ModifiedUser": "sample string 5",
     "IsDeleted": true,
     "Documents": [
      {
       "$ref": "2"
      },
      {
       "$ref": "2"
      }
     ]
    },
    "Organization": {
     "$ref": "1"
    },
    "DocumentCategory": {
     "$id": "8",
     "Id": 1,
     "Title": "sample string 2",
     "Description": "sample string 3",
     "IsShow": true,
     "TypeID": 1,
     "Order": 5,
     "CreatedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
     "ModifiedDate": "2020-07-12T07:31:42.0376415+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 6",
     "ModifiedUser": "sample string 7",
     "IsDeleted": true,
     "Documents": [
      {
       "$ref": "2"
      },
      {
       "$ref": "2"
      }
     ]
    }
   },
   {
    "$ref": "2"
   }
  ]
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]