GET api/NewsAPI?keywords={keywords}&typeId={typeId}&categoryId={categoryId}&fromDate={fromDate}&toDate={toDate}&author={author}&pageIndex={pageIndex}&pageSize={pageSize}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
keywords

string

Required

typeId

integer

Required

categoryId

integer

Required

fromDate

date

Required

toDate

date

Required

author

string

Required

pageIndex

integer

Required

pageSize

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

PagedResultOfNews
NameDescriptionTypeAdditional information
Result

Collection of News

None.

Total

integer

None.

IsEmpty

boolean

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
{
  "Result": [],
  "Total": 0,
  "IsEmpty": true
}