GET api/MenuCategory?ParentMenuID={ParentMenuID}&SiteID={SiteID}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
ParentMenuID

integer

Required

SiteID

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of MenuItem
NameDescriptionTypeAdditional information
MenuTitle

string

None.

MenuOrder

integer

None.

MenuTarget

boolean

None.

MenuDescription

string

None.

MenuParentID

integer

None.

SiteID

integer

None.

MenuAllID

string

None.

MenuLink

string

None.

UrlImage

string

None.

TypeID

integer

None.

TypeID1

integer

None.

TypeLayout

integer

None.

IsTabar

boolean

None.

TextTabar

string

None.

lstparent

Collection of MenuItem

None.

CategoryAllID

string

None.

Id

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "MenuTitle": "sample string 1",
  "MenuOrder": 2,
  "MenuTarget": true,
  "MenuDescription": "sample string 3",
  "MenuParentID": 1,
  "SiteID": 1,
  "MenuAllID": "sample string 4",
  "MenuLink": "sample string 5",
  "UrlImage": "sample string 6",
  "TypeID": 7,
  "TypeID1": 8,
  "TypeLayout": 9,
  "IsTabar": true,
  "TextTabar": "sample string 11",
  "lstparent": [
   {
    "$ref": "1"
   },
   {
    "$ref": "1"
   }
  ],
  "CategoryAllID": "sample string 12",
  "Id": 13
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]