GET api/Legislature/{id}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
id

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Legislature
NameDescriptionTypeAdditional information
Id

integer

None.

Name

string

None.

Description

string

None.

Order

integer

None.

IsShow

boolean

None.

CreatedDate

date

None.

ModifiedDate

date

None.

CreatedUser

string

None.

ModifiedUser

string

None.

IsDeleted

boolean

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
{
  "Id": 1,
  "Name": "sample string 2",
  "Description": "sample string 3",
  "Order": 4,
  "IsShow": true,
  "CreatedDate": "2020-07-12T06:50:55.3132196+07:00",
  "ModifiedDate": "2020-07-12T06:50:55.3132196+07:00",
  "CreatedUser": "sample string 5",
  "ModifiedUser": "sample string 6",
  "IsDeleted": true
}