GET api/Legislature

Thông tin cần

Các tham số URI

None.

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of LegislatureItem
NameDescriptionTypeAdditional information
Name

string

None.

Order

integer

None.

Id

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "Name": "sample string 1",
  "Order": 2,
  "Id": 3
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]