GET api/GalleryPicture/{id}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
id

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Gallery_Picture
NameDescriptionTypeAdditional information
Id

integer

None.

PictureAlbumID

integer

None.

PictureCategoryID

integer

None.

PictureName

string

None.

PictureUrl

string

None.

PictureDescription

string

None.

PictureLink

string

None.

IsDeleted

boolean

None.

IsShow

boolean

None.

CreatedDate

date

None.

ModifiedDate

date

None.

CreatedUser

string

None.

ModifiedUser

string

None.

News

Collection of News

None.

Gallery_Albums

Gallery_Album

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
{
 "Id": 1,
 "PictureAlbumID": 1,
 "PictureCategoryID": 1,
 "PictureName": "sample string 2",
 "PictureUrl": "sample string 3",
 "PictureDescription": "sample string 4",
 "PictureLink": "sample string 5",
 "IsDeleted": true,
 "IsShow": true,
 "CreatedDate": "2020-07-12T08:03:06.3121543+07:00",
 "ModifiedDate": "2020-07-12T08:03:06.3121543+07:00",
 "CreatedUser": "sample string 6",
 "ModifiedUser": "sample string 7",
 "News": [
  {
   "$id": "2",
   "NewsTitle": "sample string 1",
   "NewsTitleAscii": "sample string 2",
   "NewsEventID": 1,
   "NewsSiteID": 1,
   "NewsTypeID": 1,
   "NewsPictureID": 1,
   "NewsImagesUrl": "sample string 3",
   "NewsDescription": "sample string 4",
   "NewsShow": true,
   "NewsHot": true,
   "NewsAllowComment": true,
   "NewsDetails": "sample string 5",
   "NewsViewed": 1,
   "NewsSeoTitle": "sample string 6",
   "NewsSeoDescription": "sample string 7",
   "Id": 8,
   "CreatedDate": "2020-07-12T08:03:06.3121543+07:00",
   "ModifiedDate": "2020-07-12T08:03:06.3121543+07:00",
   "PublishedDate": "2020-07-12T08:03:06.3121543+07:00",
   "CreatedUser": "sample string 9",
   "ModifiedUser": "sample string 10",
   "NewsOrder": 1,
   "IsDeleted": true,
   "UrlShare": "sample string 11",
   "Picture": {
    "$ref": "1"
   }
  },
  {
   "$ref": "2"
  }
 ],
 "Gallery_Albums": {
  "$id": "3",
  "Id": 1,
  "CreatedDate": "2020-07-12T08:03:06.3121543+07:00",
  "ModifiedDate": "2020-07-12T08:03:06.3121543+07:00",
  "CreatedUser": "sample string 2",
  "ModifiedUser": "sample string 3",
  "IsDeleted": true,
  "Name": "sample string 4",
  "NameAsccii": "sample string 5",
  "IsShow": true,
  "Description": "sample string 6",
  "Order": 1,
  "Gallery_Pictures": [
   {
    "$ref": "1"
   },
   {
    "$ref": "1"
   }
  ]
 }
}