GET api/DuThao/{ID}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
ID

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

DuThaoItem
NameDescriptionTypeAdditional information
ID

integer

None.

Title

string

None.

NgayCapNhat

date

None.

CoQuanSoanThao

string

None.

CoQuanThamTra

string

None.

DaThongQua

boolean

None.

ThongQuaTaiKyHop

string

None.

ThongQuaTaiKhoa

string

None.

ThaoLuanTaiKyHop

string

None.

ThaoLuanTaiKhoa

string

None.

LuotXem

integer

None.

LinhVuc

string

None.

CoQuanTrinhDuThao

string

None.

PhamViDieuChinh

string

None.

TomTatChinhSach

string

None.

UrlPage

string

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
{
 "ID": 1,
 "Title": "sample string 2",
 "NgayCapNhat": "2019-09-18T22:49:06.6221895+07:00",
 "CoQuanSoanThao": "sample string 3",
 "CoQuanThamTra": "sample string 4",
 "DaThongQua": true,
 "ThongQuaTaiKyHop": "sample string 6",
 "ThongQuaTaiKhoa": "sample string 7",
 "ThaoLuanTaiKyHop": "sample string 8",
 "ThaoLuanTaiKhoa": "sample string 9",
 "LuotXem": 10,
 "LinhVuc": "sample string 11",
 "CoQuanTrinhDuThao": "sample string 12",
 "PhamViDieuChinh": "sample string 13",
 "TomTatChinhSach": "sample string 14",
 "UrlPage": "sample string 15"
}