GET api/Document?documentCategoryId={documentCategoryId}&categoryId={categoryId}&organizationId={organizationId}&fieldId={fieldId}&rowPerPage={rowPerPage}&currentPage={currentPage}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
documentCategoryId

integer

Required

categoryId

integer

Required

organizationId

integer

Required

fieldId

integer

Required

rowPerPage

integer

Required

currentPage

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of DocumentItem
NameDescriptionTypeAdditional information
Title

string

None.

Description

string

None.

DocumentCategoryID

integer

None.

CategoryID

integer

None.

FieldID

integer

None.

OrganizationID

integer

None.

Details

string

None.

DocumentCategory

DocumentCategoryItem

None.

Field

FieldItem

None.

Organization

OrganizationItem

None.

OrganizationTitle

string

None.

Category

CategoryItem

None.

CreatedDate

date

None.

Files

Collection of FileItem

None.

Id

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "Title": "sample string 1",
  "Description": "sample string 2",
  "DocumentCategoryID": 1,
  "CategoryID": 1,
  "FieldID": 1,
  "OrganizationID": 1,
  "Details": "sample string 3",
  "DocumentCategory": {
   "$id": "2",
   "Id": 1,
   "Title": "sample string 2",
   "Description": "sample string 3",
   "TypeID": 1,
   "Order": 4,
   "Documents": [
    {
     "$ref": "1"
    },
    {
     "$ref": "1"
    }
   ]
  },
  "Field": {
   "$id": "3",
   "Id": 1,
   "Title": "sample string 2",
   "Index": 3,
   "IsShow": true,
   "Description": "sample string 5",
   "CreatedDate": "2019-05-27T04:26:51.397904+07:00"
  },
  "Organization": {
   "$id": "4",
   "Id": 1,
   "Title": "sample string 2",
   "Index": 3,
   "ParentID": 1,
   "IsShow": true,
   "Description": "sample string 5",
   "CreatedDate": "2019-05-27T04:26:51.397904+07:00"
  },
  "OrganizationTitle": "sample string 4",
  "Category": {
   "$id": "5",
   "CategoryName": "sample string 1",
   "CategoryNameAscii": "sample string 2",
   "IsShow": true,
   "CategoryOrder": 4,
   "CategoryDescription": "sample string 5",
   "CategoryAllID": "sample string 6",
   "CategoryParentID": 1,
   "SiteID": 7,
   "LstNews": [
    {
     "$id": "6",
     "NewsTitle": "sample string 1",
     "NewsTitleAscii": "sample string 2",
     "NewsEventID": 1,
     "NewsSiteID": 1,
     "NewsTypeID": 1,
     "NewsPictureID": 1,
     "NewsImagesUrl": "sample string 3",
     "NewsDescription": "sample string 4",
     "NewsShow": true,
     "NewsHot": true,
     "NewsAllowComment": true,
     "NewsDetails": "sample string 5",
     "NewsViewed": 6,
     "NewsSeoTitle": "sample string 7",
     "NewsSeoDescription": "sample string 8",
     "Id": 9,
     "CreatedDate": "2019-05-27T04:26:51.397904+07:00",
     "ModifiedDate": "2019-05-27T04:26:51.397904+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 10",
     "ModifiedUser": "sample string 11",
     "NewsOrder": 12,
     "IsDeleted": true,
     "Picture": {
      "$id": "7",
      "PictureName": "sample string 1",
      "PictureUrl": "sample string 2",
      "PictureAlbumID": 3,
      "PictureCategoryID": 4,
      "PictureDescription": "sample string 5",
      "CreatedDate": "2019-05-27T04:26:51.397904+07:00",
      "PictureLink": "sample string 6",
      "IsDeleted": true,
      "IsShow": true,
      "Id": 9
     },
     "Categories": [
      {
       "$ref": "5"
      },
      {
       "$ref": "5"
      }
     ],
     "Tags": [
      {
       "$id": "8",
       "Id": 1,
       "TagName": "sample string 2",
       "IsShow": true,
       "CreatedDate": "2019-05-27T04:26:51.397904+07:00",
       "ModifiedDate": "2019-05-27T04:26:51.397904+07:00",
       "CreatedUser": "sample string 3",
       "ModifiedUser": "sample string 4",
       "IsDeleted": true,
       "News": [
        {
         "$ref": "6"
        },
        {
         "$ref": "6"
        }
       ]
      },
      {
       "$ref": "8"
      }
     ],
     "Files": [
      {
       "$id": "9",
       "Id": 1,
       "FileName": "sample string 2",
       "FileLink": "sample string 3"
      },
      {
       "$ref": "9"
      }
     ]
    },
    {
     "$ref": "6"
    }
   ],
   "TypeLayout": 8,
   "CategoryLink": "sample string 9",
   "Id": 10
  },
  "CreatedDate": "2019-05-27T04:26:51.397904+07:00",
  "Files": [
   {
    "$ref": "9"
   },
   {
    "$ref": "9"
   }
  ],
  "Id": 5
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]