GET api/Document/{ID}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
ID

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Document
NameDescriptionTypeAdditional information
Id

integer

None.

Title

string

None.

Description

string

None.

Details

string

None.

FieldID

integer

None.

OrganizationID

integer

None.

CategoryID

integer

None.

DocumentCategoryID

integer

None.

IsShow

boolean

None.

CreatedDate

date

None.

ModifiedDate

date

None.

CreatedUser

string

None.

ModifiedUser

string

None.

IsDeleted

boolean

None.

Files

Collection of File

None.

Field

Field

None.

Organization

Organization

None.

DocumentCategory

DocumentCategory

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
{
 "Id": 1,
 "Title": "sample string 2",
 "Description": "sample string 3",
 "Details": "sample string 4",
 "FieldID": 1,
 "OrganizationID": 1,
 "CategoryID": 1,
 "DocumentCategoryID": 1,
 "IsShow": true,
 "CreatedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
 "ModifiedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
 "CreatedUser": "sample string 6",
 "ModifiedUser": "sample string 7",
 "IsDeleted": true,
 "Files": [
  {
   "$id": "2",
   "Id": 1,
   "FileName": "sample string 2",
   "FileData": "QEA=",
   "FileCreated": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
   "FileLink": "sample string 3",
   "IsShow": true,
   "CreatedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
   "ModifiedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
   "CreatedUser": "sample string 4",
   "ModifiedUser": "sample string 5",
   "IsDeleted": true,
   "News": [
    {
     "$id": "3",
     "NewsTitle": "sample string 1",
     "NewsTitleAscii": "sample string 2",
     "NewsEventID": 1,
     "NewsSiteID": 1,
     "NewsTypeID": 1,
     "NewsPictureID": 1,
     "NewsImagesUrl": "sample string 3",
     "NewsDescription": "sample string 4",
     "NewsShow": true,
     "NewsHot": true,
     "NewsAllowComment": true,
     "NewsDetails": "sample string 5",
     "NewsViewed": 1,
     "NewsSeoTitle": "sample string 6",
     "NewsSeoDescription": "sample string 7",
     "Id": 8,
     "CreatedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
     "ModifiedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
     "PublishedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 9",
     "ModifiedUser": "sample string 10",
     "NewsOrder": 1,
     "IsDeleted": true,
     "UrlShare": "sample string 11",
     "Picture": {
      "$id": "4",
      "Id": 1,
      "PictureAlbumID": 1,
      "PictureCategoryID": 1,
      "PictureName": "sample string 2",
      "PictureUrl": "sample string 3",
      "PictureDescription": "sample string 4",
      "PictureLink": "sample string 5",
      "IsDeleted": true,
      "IsShow": true,
      "CreatedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
      "ModifiedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
      "CreatedUser": "sample string 6",
      "ModifiedUser": "sample string 7",
      "News": [
       {
        "$ref": "3"
       },
       {
        "$ref": "3"
       }
      ],
      "Gallery_Albums": {
       "$id": "5",
       "Id": 1,
       "CreatedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
       "ModifiedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
       "CreatedUser": "sample string 2",
       "ModifiedUser": "sample string 3",
       "IsDeleted": true,
       "Name": "sample string 4",
       "NameAsccii": "sample string 5",
       "IsShow": true,
       "Description": "sample string 6",
       "Order": 1,
       "Gallery_Pictures": [
        {
         "$ref": "4"
        },
        {
         "$ref": "4"
        }
       ]
      }
     }
    },
    {
     "$ref": "3"
    }
   ],
   "Documents": [
    {
     "$ref": "1"
    },
    {
     "$ref": "1"
    }
   ]
  },
  {
   "$ref": "2"
  }
 ],
 "Field": {
  "$id": "6",
  "Id": 1,
  "Title": "sample string 2",
  "Description": "sample string 3",
  "IsShow": true,
  "Index": 1,
  "CreatedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
  "ModifiedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
  "CreatedUser": "sample string 4",
  "ModifiedUser": "sample string 5",
  "IsDeleted": true,
  "Documents": [
   {
    "$ref": "1"
   },
   {
    "$ref": "1"
   }
  ]
 },
 "Organization": {
  "$id": "7",
  "Id": 1,
  "Title": "sample string 2",
  "Description": "sample string 3",
  "IsShow": true,
  "ParentID": 1,
  "Index": 1,
  "CreatedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
  "ModifiedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
  "CreatedUser": "sample string 4",
  "ModifiedUser": "sample string 5",
  "IsDeleted": true,
  "Documents": [
   {
    "$ref": "1"
   },
   {
    "$ref": "1"
   }
  ]
 },
 "DocumentCategory": {
  "$id": "8",
  "Id": 1,
  "Title": "sample string 2",
  "Description": "sample string 3",
  "IsShow": true,
  "TypeID": 1,
  "Order": 5,
  "CreatedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
  "ModifiedDate": "2020-07-12T06:52:02.5172732+07:00",
  "CreatedUser": "sample string 6",
  "ModifiedUser": "sample string 7",
  "IsDeleted": true,
  "Documents": [
   {
    "$ref": "1"
   },
   {
    "$ref": "1"
   }
  ]
 }
}