GET api/Department

Thông tin cần

Các tham số URI

None.

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of DepartmentItem
NameDescriptionTypeAdditional information
Name

string

None.

Order

integer

None.

ParentID

integer

None.

NameAscii

string

None.

IsShow

boolean

None.

Description

string

None.

CreatedDate

date

None.

Id

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "Name": "sample string 1",
  "Order": 2,
  "ParentID": 1,
  "NameAscii": "sample string 3",
  "IsShow": true,
  "Description": "sample string 5",
  "CreatedDate": "2020-07-12T07:42:16.5972958+07:00",
  "Id": 6
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]