GET api/Commissary?departmentId={departmentId}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
departmentId

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Collection of CommissaryItem
NameDescriptionTypeAdditional information
FullName

string

None.

DateOfBirth

date

None.

PictureURL

string

None.

Gender

string

None.

JobDescription

string

None.

Position

string

None.

Id

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "$id": "1",
  "FullName": "sample string 1",
  "DateOfBirth": "2020-07-12T08:03:31.8939765+07:00",
  "PictureURL": "sample string 2",
  "Gender": "sample string 3",
  "JobDescription": "sample string 4",
  "Position": "sample string 5",
  "Id": 6
 },
 {
  "$ref": "1"
 }
]