GET api/Commissary?PictureID={PictureID}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
PictureID

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

string

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
"sample string 1"