GET api/Commissary/{id}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
id

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Commissary2
NameDescriptionTypeAdditional information
Id

integer

None.

FullName

string

None.

Alias

string

None.

DateOfBirth

date

None.

Nation

string

None.

Religion

string

None.

Literacy

string

None.

Legislature

string

None.

Political

string

None.

JobDescription

string

None.

Workplace

string

None.

Membership

string

None.

DateOfMembership

date

None.

Discipline

string

None.

Responsible

string

None.

Assembly

string

None.

EducationLevel

string

None.

DateOfMembershipReal

date

None.

PhoneOffice

string

None.

PhoneHome

string

None.

Mobile

string

None.

Email

string

None.

Fax

string

None.

PlaceCandidate

string

None.

Residence

string

None.

Felicitation

string

None.

PictureURL

string

None.

Gender

string

None.

HomeTown

string

None.

Qualification

string

None.

IsCommissary

boolean

None.

IsShow

boolean

None.

IsDeleted

boolean

None.

CreatedDate

date

None.

ModifiedDate

date

None.

CreatedUser

string

None.

ModifiedUser

string

None.

Order

integer

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
{
 "Id": 1,
 "FullName": "sample string 2",
 "Alias": "sample string 3",
 "DateOfBirth": "2019-05-27T04:05:57.8361689+07:00",
 "Nation": "sample string 4",
 "Religion": "sample string 5",
 "Literacy": "sample string 6",
 "Legislature": "sample string 7",
 "Political": "sample string 8",
 "JobDescription": "sample string 9",
 "Workplace": "sample string 10",
 "Membership": "sample string 11",
 "DateOfMembership": "2019-05-27T04:05:57.8361689+07:00",
 "Discipline": "sample string 12",
 "Responsible": "sample string 13",
 "Assembly": "sample string 14",
 "EducationLevel": "sample string 15",
 "DateOfMembershipReal": "2019-05-27T04:05:57.8361689+07:00",
 "PhoneOffice": "sample string 16",
 "PhoneHome": "sample string 17",
 "Mobile": "sample string 18",
 "Email": "sample string 19",
 "Fax": "sample string 20",
 "PlaceCandidate": "sample string 21",
 "Residence": "sample string 22",
 "Felicitation": "sample string 23",
 "PictureURL": "sample string 24",
 "Gender": "sample string 25",
 "HomeTown": "sample string 26",
 "Qualification": "sample string 27",
 "IsCommissary": true,
 "IsShow": true,
 "IsDeleted": true,
 "CreatedDate": "2019-05-27T04:05:57.8361689+07:00",
 "ModifiedDate": "2019-05-27T04:05:57.8361689+07:00",
 "CreatedUser": "sample string 28",
 "ModifiedUser": "sample string 29",
 "Order": 30
}