GET api/Category/{id}

Thông tin cần

Các tham số URI

NameDescriptionTypeAdditional information
id

integer

Required

Không có.

Thông tin trả về

Mô tả các trường dữ liệu

Category
NameDescriptionTypeAdditional information
Id

integer

None.

CreatedDate

date

None.

ModifiedDate

date

None.

CreatedUser

string

None.

ModifiedUser

string

None.

IsDeleted

boolean

None.

CategoryName

string

None.

CategoryNameAscii

string

None.

CategoryParentID

integer

None.

CategoryDescription

string

None.

CategoryOrder

integer

None.

CategoryShowInTab

boolean

None.

CategoryAllID

string

None.

CategoryTypeID

integer

None.

SiteID

integer

None.

IsShow

boolean

None.

Site

Site

None.

Documents

Collection of Document

None.

IsSystem

boolean

None.

IsMenu

boolean

None.

UrlImage

string

None.

TypeID

integer

None.

TypeID1

integer

None.

TypeLayout

integer

None.

CategoryLink

string

None.

News

Collection of News

None.

Schedulings

Collection of Scheduling

None.

IsTabar

boolean

None.

TextTabar

string

None.

Kiểu dữ liệu

application/json, text/json

Sample:
{
 "Id": 1,
 "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4631304+07:00",
 "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4631304+07:00",
 "CreatedUser": "sample string 2",
 "ModifiedUser": "sample string 3",
 "IsDeleted": true,
 "CategoryName": "sample string 4",
 "CategoryNameAscii": "sample string 5",
 "CategoryParentID": 1,
 "CategoryDescription": "sample string 6",
 "CategoryOrder": 1,
 "CategoryShowInTab": true,
 "CategoryAllID": "sample string 8",
 "CategoryTypeID": 1,
 "SiteID": 1,
 "IsShow": true,
 "Site": {
  "$id": "2",
  "Id": 1,
  "SiteName": "sample string 2",
  "SiteNameAscii": "sample string 3",
  "SiteParentID": 1,
  "SiteDescription": "sample string 4",
  "SiteOrder": 5,
  "SiteAllID": "sample string 6",
  "IsShow": true,
  "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
  "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
  "CreatedUser": "sample string 7",
  "ModifiedUser": "sample string 8",
  "IsDeleted": true,
  "Parent": {
   "$ref": "2"
  },
  "Childrens": [
   {
    "$ref": "2"
   },
   {
    "$ref": "2"
   }
  ],
  "News": [
   {
    "$id": "3",
    "NewsTitle": "sample string 1",
    "NewsTitleAscii": "sample string 2",
    "NewsEventID": 1,
    "NewsSiteID": 1,
    "NewsTypeID": 1,
    "NewsPictureID": 1,
    "NewsImagesUrl": "sample string 3",
    "NewsDescription": "sample string 4",
    "NewsShow": true,
    "NewsHot": true,
    "NewsAllowComment": true,
    "NewsDetails": "sample string 5",
    "NewsViewed": 1,
    "NewsSeoTitle": "sample string 6",
    "NewsSeoDescription": "sample string 7",
    "Id": 8,
    "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "PublishedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "CreatedUser": "sample string 9",
    "ModifiedUser": "sample string 10",
    "NewsOrder": 1,
    "IsDeleted": true,
    "UrlShare": "sample string 11",
    "Picture": {
     "$id": "4",
     "Id": 1,
     "PictureAlbumID": 1,
     "PictureCategoryID": 1,
     "PictureName": "sample string 2",
     "PictureUrl": "sample string 3",
     "PictureDescription": "sample string 4",
     "PictureLink": "sample string 5",
     "IsDeleted": true,
     "IsShow": true,
     "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
     "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 6",
     "ModifiedUser": "sample string 7",
     "News": [
      {
       "$ref": "3"
      },
      {
       "$ref": "3"
      }
     ],
     "Gallery_Albums": {
      "$id": "5",
      "Id": 1,
      "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
      "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
      "CreatedUser": "sample string 2",
      "ModifiedUser": "sample string 3",
      "IsDeleted": true,
      "Name": "sample string 4",
      "NameAsccii": "sample string 5",
      "IsShow": true,
      "Description": "sample string 6",
      "Order": 1,
      "Gallery_Pictures": [
       {
        "$ref": "4"
       },
       {
        "$ref": "4"
       }
      ]
     }
    }
   },
   {
    "$ref": "3"
   }
  ],
  "Menus": [
   {
    "$id": "6",
    "Id": 1,
    "MenuTitle": "sample string 2",
    "MenuOrder": 3,
    "IsShow": true,
    "MenuTarget": true,
    "MenuDescription": "sample string 4",
    "IsSystem": true,
    "MenuParentID": 1,
    "SiteID": 1,
    "MenuAllID": "sample string 6",
    "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "CreatedUser": "sample string 7",
    "ModifiedUser": "sample string 8",
    "MenuLink": "sample string 9",
    "IsDeleted": true,
    "Parent": {
     "$ref": "6"
    },
    "Childrens": [
     {
      "$ref": "6"
     },
     {
      "$ref": "6"
     }
    ],
    "Site": {
     "$ref": "2"
    },
    "UrlImage": "sample string 10"
   },
   {
    "$ref": "6"
   }
  ],
  "Categories": [
   {
    "$ref": "1"
   },
   {
    "$ref": "1"
   }
  ]
 },
 "Documents": [
  {
   "$id": "7",
   "Id": 1,
   "Title": "sample string 2",
   "Description": "sample string 3",
   "Details": "sample string 4",
   "FieldID": 1,
   "OrganizationID": 1,
   "CategoryID": 1,
   "DocumentCategoryID": 1,
   "IsShow": true,
   "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
   "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
   "CreatedUser": "sample string 6",
   "ModifiedUser": "sample string 7",
   "IsDeleted": true,
   "Files": [
    {
     "$id": "8",
     "Id": 1,
     "FileName": "sample string 2",
     "FileData": "QEA=",
     "FileCreated": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
     "FileLink": "sample string 3",
     "IsShow": true,
     "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
     "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
     "CreatedUser": "sample string 4",
     "ModifiedUser": "sample string 5",
     "IsDeleted": true,
     "News": [
      {
       "$ref": "3"
      },
      {
       "$ref": "3"
      }
     ],
     "Documents": [
      {
       "$ref": "7"
      },
      {
       "$ref": "7"
      }
     ]
    },
    {
     "$ref": "8"
    }
   ],
   "Field": {
    "$id": "9",
    "Id": 1,
    "Title": "sample string 2",
    "Description": "sample string 3",
    "IsShow": true,
    "Index": 1,
    "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "CreatedUser": "sample string 4",
    "ModifiedUser": "sample string 5",
    "IsDeleted": true,
    "Documents": [
     {
      "$ref": "7"
     },
     {
      "$ref": "7"
     }
    ]
   },
   "Organization": {
    "$id": "10",
    "Id": 1,
    "Title": "sample string 2",
    "Description": "sample string 3",
    "IsShow": true,
    "ParentID": 1,
    "Index": 1,
    "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "CreatedUser": "sample string 4",
    "ModifiedUser": "sample string 5",
    "IsDeleted": true,
    "Documents": [
     {
      "$ref": "7"
     },
     {
      "$ref": "7"
     }
    ]
   },
   "DocumentCategory": {
    "$id": "11",
    "Id": 1,
    "Title": "sample string 2",
    "Description": "sample string 3",
    "IsShow": true,
    "TypeID": 1,
    "Order": 5,
    "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
    "CreatedUser": "sample string 6",
    "ModifiedUser": "sample string 7",
    "IsDeleted": true,
    "Documents": [
     {
      "$ref": "7"
     },
     {
      "$ref": "7"
     }
    ]
   }
  },
  {
   "$ref": "7"
  }
 ],
 "IsSystem": true,
 "IsMenu": true,
 "UrlImage": "sample string 9",
 "TypeID": 1,
 "TypeID1": 1,
 "TypeLayout": 1,
 "CategoryLink": "sample string 10",
 "News": [
  {
   "$ref": "3"
  },
  {
   "$ref": "3"
  }
 ],
 "Schedulings": [
  {
   "$id": "12",
   "Id": 1,
   "CreatedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
   "ModifiedDate": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
   "CreatedID": 1,
   "CreatedUser": "sample string 2",
   "ModifiedUserID": 1,
   "ModifiedUser": "sample string 3",
   "IsDeleted": true,
   "Title": "sample string 4",
   "TitleAscii": "sample string 5",
   "Index": 1,
   "Description": "sample string 6",
   "Detail": "sample string 7",
   "DateTimeStart": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
   "DateTimeEnd": "2020-07-12T06:43:36.4787388+07:00",
   "Show": true,
   "Year": 1,
   "Month": 1,
   "CategoryID": 1,
   "Category": {
    "$ref": "1"
   },
   "UrlShare": "sample string 8"
  },
  {
   "$ref": "12"
  }
 ],
 "IsTabar": true,
 "TextTabar": "sample string 11"
}